Varovné signály

Varování v České republice zabezpečuje jednotný systém varování a informování budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva. Obyvatelstvo může varovat HZS ČR prostřednictvím mediálních prostředků, tj. rozhlasu a televize.

V České republice rozeznáváme tři druhy sirén:

  • Rotační
  • Elektronické
  • Verbální

Také rozeznáváme tři druhy signálů:

  • Všeobecná výstraha
  • Požární poplach
  • Zkouška sirén

Všeobecná výstraha

Varovný signál „Všeobecná výstraha“ se vyhlašuje v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v tříminutových intervalech.

Poté jak zazní varovný signál, začne probíhat informování prostřednictvím rozhlasu, televize, obecním rozhlasem, verbální komunikací u elektronických sirén nebo vozidly integrovaného záchranného systému o tom co se stalo a jak mají občané postupovat.

Rotační siréna

ukázka

Elektronická siréna

Elektronická siréna po zaznění varovného signálu je doplněna o verbální informaci, která upřesní, o jaký druh nebezpečí se jedná.

"Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha."

"Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny."

"Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie."

"Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie."

"Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu."

ukázka 1

ukázka 2

Požární poplach

Druhým varovným signálem v České republice je „Požární poplach“, který slouží pro svolávání jednotek požární ochrany

Rotační siréna

U rotační sirény je signál vyhlašovaný přerušovaným tónem po dobu 1 minuty, a to 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin pokles, 25 vteřin trvalý tón.

ukázka

Elektronická siréna

Signál „Požární poplach“ napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“ po dobu jedné minuty. Navíc elektronická siréna je doplněna verbální informací “Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach”

ukázka 1

ukázka 2

Zkouška sirén

Zkoušky sirén probíhají každou první středu v měsíci kolem poledne (v Olomouckém kraji ve 12:10) akustickou zkouškovou koncových prvků varování zkušebním tónem, který trvá bez přerušení 140 vteřin.

Zkouška sirén se provádí z důvodu technického ověření provozuschopnosti systému varování a vyrozumění.

Rotační siréna

ukázka

Elektronická siréna

Po zaznění signálu pro zkoušku sirén je elektronická siréna zakončena verbální informací, která zní: “Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.”

ukázka 1

ukázka 2