Víte, jak nás přivolat? Jste připraveni pomoci u dopravní nehody?

Jak nás přivolat?

Použijte linky tísňového volání (150, 155, 158, 112).

 • Co se stalo
 • Kde se stalo
 • Číslo telefonu, ze kterého voláte
 • Řiďte se dalšími pokyny operátora
 • Nezavěšujte, dokud operátor neukončí hovor
 • Vyčkejte na zpětné volání

Na co si dát pozor při hlášení události?

Správné nahlášení umožní snáze nalézt místo nehody. Proto prosím dodržujte následující doporučení:

 • Upozorněte na zraněné osoby, pokud víte, upřesněte jejich počet a zdravotní stav.

 • Upozorněte na případná další nebezpečí (že se v hořícím objektu nachází lidé, že jsou v havarovaném vozidle uvězněné osoby, že havarované vozidlo začíná hořet, nebo že se jedná o vozidlo přepravující nebezpečnou látku atd.). To, že vozidlo převáží nebezpečnou látku, poznáte podle označení na vozidle.

 • Jde-li o událost, která se stala v nějakém objektu, uveďte město, název ulice a číslo domu. V případě, že se jedná o rozsáhlé objekty (nákupní a zábavní centra, stadiony, nádraží atd.), snažte se popsat místo co nejpřesněji (např. označení vchodu, nástupiště, parkoviště atd.). Pošlete k východu někoho, kdo bude čekat na příjezd záchranářů a přivede je na místo.

 • Jde-li o dopravní nehodu, snažte se popsat co nejpřesněji komunikaci (křižovatku, mezi kterými obcemi komunikace vede atd.). K identifikaci může použít i označení objektu na komunikaci (mosty, podjezdy).

 • Jedná-li se o dálnici nebo rychlostní komunikaci, uveďte číslo komunikace, směr, ve kterém je nehoda, kilometr. Pro upřesnění je možné uvést například číslo exitu, název blízké čerpací stanice.

 • Událost můžete nahlásit i z „SOS“ telefonů u dálnice. Zde je uveden i kilometr silnice.

 • V případě složitých dálničních křížení se snažte, co nejpřesněji popsat, na kterém přivaděči nebo ve kterém směru se vozidlo nachází.

 • Jedete-li po dálnici nebo rychlostní komunikaci, snaže se sledovat v jakém kraji či okrese se nacházíte, kolem jakých měst projíždíte. Tyto informace vám pomohou lépe popsat místo nehody.

 • Hlásíte-li nehodu na železnici, uveďte trať, případně i kilometr tratě. Při nehodě na železničním přejezdu můžete uvést i číslo železničního přejezdu, které naleznete na zadní straně signalizačního zařízení.

 • Při přetížení tísňových linek může dojít k tomu, že váš hovor bude přesměrován na jiného operátora tísňové linky v ČR. Nedivte se tedy, pokud budete dotázání i na kraj, ze kterého voláte.

 • Operátorovi můžete také nahlásit polohu události pomocí GPS souřadnic z vaší navigace.

Umožněte nám co nejrychleji přijet.

Dodržujte následující rady:

 • Snažte se uvolnit cestu vozidlu s právem přednosti v jízdě, pokud má zapnuté výstražné zařízení. Sjeďte k pravé krajnici. Nebraňte v předjíždění, prudce nebrzděte.

 • Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud slyšíte nebo vidíte „houkající“ vozidlo záchranářů. Zachovejte klid!

 • I když jste na hlavní silnici nebo máte zelenou, sledujte směrovky záchranářského vozidla a podle toho umožněte jeho průjezd. Pokud svítí na semaforu červené světlo, snažte se co nejvíce najet k pravému okraji vozovky. Pozor, často se stává, že jede několik takových vozidel za sebou!

 • Dodržujte zásady volného pruhu na rychlostních komunikacích a dálnicích. Vozidla jedoucí v levém pruhu by měla najet k levé krajnici a vozidla v pravém pruhu k pravému okraji vozovky.

Vaše auto může také hořet

Ročně u nás vzniká více než 2 000 požárů dopravních prostředků. Nejčastější příčinou požáru je závada na elektroinstalaci nebo palivovém systému, k požáru vozidla může dojít i při dopravní nehodě.

Pokud je ve vozidle zraněná osoba, je nutné uhasit požár nebo zraněného co nejdříve vyprostit. Ročně u nás zemře v důsledku požárů dopravních prostředků více než 40 osob a přes 180 osob je zraněno.

Přestože není povinnost vybavit vozidlo hasicím přístrojem, může vám hasicí přístroj pomoci zabránit rozšíření požáru ve vozidle, nebo zachránit život někomu jinému.

Jaký hasicí přístroj do automobilu?

 • Používejte hasicí přístroje s práškovou náplní. Jako kompromis mezi rozměrem hasicího přístroje a hasebním účinkem doporučujeme použít hasicí přístroj s minimální náplní 2 kg hasícího prášku. Do činnosti tohoto přístroje je necelá 1 minuta.

 • Na našem trhu jsou k dispozici i tzv. hasící spreje. Jejich hasící účinek je ale nižší než u hasicího přístroje.

 • U hasicího přístroje s kontrolním manometrem můžete kontrolovat tlak v hasicím přístroji.

 • Každý hasicí přístroj by se měl pravidelně kontrolovat.

 • Při přepravě v kabině vozidla použijte pouze schválené typy tipy držáků hasicích přístrojů a instalujte je pouze na výrobcem doporučená místa.

 • Při přepravě v kufru připevněte přístroj tak, aby v případě nehody nedošlo ke zranění osob a byl dostupný.

 • Aby při otevírání kapoty nedošlo k popálení rukou, mějte u hasícího přístroje uloženy pracovní rukavice.

Co dělat, když začne hořet automobil?

 • Ihned bezpečně zastavte, vypněte zapalování a rozsviťte varovná světla.

 • Opusťte vozidlo.

 • Vždy zavolejte na tísňovou linku 150 nebo 112 a nahlaste požár.

 • Máte-li hasicí přístroj, uvolněte pojistku víka motoru. Víko motoru přizvedněte a zahajte hašení v místě ohniska požáru. Víko zcela nezvedejte!

 • Nemáte-li hasicí přístroj, nepokoušejte se o hašení. Nezvedejte víko motoru – zvednutím víka motoru můžete urychlit průběh požáru. Pokuste se získat hasicí přístroj od projíždějících řidičů.

 • Pokud již šlehají plameny, je naděje na uhašení požáru použitím jednoho přenosného hasicího přístroje minimální.

Několik rad na závěr

 • U hořícího vozidla zastavte v bezpečné vzdálenosti (alespoň 50 metrů).

 • Místo nehody, nebo požáru vozidla vždy viditelně označte tak, aby ostatní řidiči mohli včas zareagovat. Používejte reflexní vestu.

 • Snažte se pomoci. Nepřeceňujte své síly a neohrozte svoji bezpečnost.

 • Projíždíte-li kolem nehody, kde již zasahují záchranné složky, maximálně se věnujte řízení, abyste neohrozili zasahující, nebo sami sebe.

Postup při zvládání dopravní nehody

Zajištění místa nehody

 • Zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj.

 • Umístit trojúhelník před místem nehody.

 • Vypnout zapalování, zajistit vozidlo proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost.

Život zachraňující úkony

 • Zastavení silného krvácení – tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo.

 • Zakrytí pronikajícího poranění hrudníku.

 • Šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých – šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti, rychlé zajištění stavu životních funkcí ostatních poraněných.

Volání zdravotnické záchranné služby

 • Volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody, co nejpřesněji určit místo nehody, uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu, sdělit své jméno a číslo telefonu.

Vyšetření

 • Pohledem se zjišťuje dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu.

 • Poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání atd.), případně reakci na oslovení.

 • Pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot atd.

Vyprošťování

 • Pouze hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným, nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace), vyproštění provádět co nejšetrněji, pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky.

Bezvědomí

 • Riziko udušení zapadlým kořenem jazyka, z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat, neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy), je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic.

Oživování (resuscitace)

 • Zahájit nepříjemnou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku : 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4 – 5 cm, nemůže-li zachránce za nějakých důvodů provést umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min.

Úrazový šok

 • Nejčastější příznaky šoku – slabě hmatný tep, víc než 100/min, zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost.

Zábrana šoku

 • Protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění, zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty nepodávat žádné léky, nedávat pít.

Převzato z propagačního materiálu HZS Olomouckého kraje ÚO Prostějov