Nezakládejte ohně v přírodě, na skládkách a nevypalujte trávu.

Oheň založený v přírodním prostředí se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. Zejména požáry v lesích mohou mít nedozírné důsledky jak po stránce materiální, tak především na životě a zdraví nás všech. Velkým nešvarem se také každoročně v jarním období stává vypalování trávy, které již zapříčinilo hlavně u starších občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty lidských životů.

Největší nebezpečí hrozí zvláště v letních měsících, době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, kdy je půda i vegetace (tráva, keře, stromy,…) suchá a snadno šíří požár.

Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:

 • Je zakázáno rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
 • V lesích je celoročně zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.
 • Je rovněž zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
 • Jste-li svědkem vzniku nějaké mimořádné události např. požáru v lese, plošného vypalování trávy, porostů apod. předejte informaci co nejdříve na tísňovou linku 150.
 • Jedete tábořit? Oheň se smí rozdělávat jen na místech zbavených listí, jehličí i suchých větví, v dostatečné vzdálenosti od lánu obilí i okraje lesa, v ohništi vykopaném až na nerostný podklad. Při činnostech pořádaných pro děti, je bezpodmínečně nutná přítomnost dospělé osoby.
 • Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Od hořícího ohně neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nebudete vystavovat porušení zákona o požární ochraně a pokutě až do výše 25 000,-Kč.
 • Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
 • Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí.
 • Oznamujte bez odkladu Hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150.

Oznámení o pálení klestí a trávy

Pálení klestí a trávy oznamujte na operační středisko Hasičského záchranného sboru kraje.

Možnosti ohlášení v Olomouckém kraji:

 • Telefonem: 950 770 010
 • E-mailem:opis@olk.izscr.cz
 • Vyplněním formuláře na HZS Ol - www.hzsol.cz