Historie založení sboru dobrovolných hasičů

Co předcházelo založení hasičského sboru ve Slatinkách

Myšlenku, založit ve Slatinkách hasičský sbor, vzkřísil tehdejší starosta obce Bohumil DOLEŽEL.

Ve svých pamětech vzpomíná, jak v době, kdy ještě nebyl starostou, navštívili obec hasiči ze Slatinic, jejichž sbor byl založen již v roce 1892. U rybníka předvedli občanům svůj ,,hydrofór“, což byla dřevěná káď na čtyřkolovém podvozku taženém párou koní. Káď byla opatřena ruční stříkačkou.

V tehdejší době měly Slatinky rybník zbudovaný roku 1886, ba dokonce i vodovod, nejstarší vesnický vodovod v okrese, sloužící obci již od roku 1894. Obcí protékal navíc potok zvaný Deštný. Proto o vodu nebyla v obci nouze. Neměla však to hlavní, hasičský sbor s dobře vycvičenými a vyzbrojenými hasiči připravenými k boji s případným ohněm. Než ale myšlenka, založit hasičský sbor, uzrála to trvalo ještě několik let.

Až roku 1921 – dal se starosta obce Bohumil DOLEŽEL spolu s Rud. MAČÁKEM, Jos. HOFSNEIDEREM, Jos. PŘIKRYLEM a Konstantinem MATUŠŮ do přípravy sborových stanov a k hledání občanů ochotných věnovat se hasičské činnosti.

Roku 1922 – zúčastnil se starosta obce úředního jednání v Prostějově. Po jednání pozval si okresní hejtman Studnař starosty obcí ČELECHOVIC, TŘEBČÍNA, ANDLERKY, DOBROCHOVA a SLATINEK k pohovoru. V něm připomněl jim již velmi starý rakouský zákon, kterým se ukládá zřízení hasičských sborů ve všech obcích.

Náš starosta požádal hejtmana, aby Slatinky z této výtky vyjmul, neboť jsou již k tomu připraveny.

Brzo na to byly stanovy sboru dopracovány a odeslány ke schválení. Po jejich schválení a doručení zpět ( 24. Července ), sešli se organizátoři a rozhodli se svolat do hostince u Hradilů (v čp. 25) ustavující valnou hromadu – a to na den 6. Srpna!

Založení sboru dobrovolných hasičů

6. srpna 1922 ve 14 hodin, schází se u Hradilů ustavující valná hromada, zakládající hasičský sbor v naší obci. U jeho zrodu stáli:

Starosta obce Bohumil Doležel promluvil k přítomným o významu hasičstva, o jeho úkolech a povinnostech a seznámil je se sborovými stanovami. V následujících volbách zvolen pak byl výbor sboru a starostou sboru, kterým stal se sám starosta obce.

Na této valné hromadě rozhodli se všichni přítomní říkat si mezi sebou "bratře“. Za podřeknutí stanovena byla pokuta 1 Kč, za neomluvenou nepřítomnost 2 Kč.

Počátky činnosti

Počátky byly svízelné, nebyla výstroj ani výzbroj, ba nebylo ani kde se scházet. Ještě v roce 1922 se však uvolil pan Pučan propůjčovat sboru své pohostinství a sál ( v čp. 90 ), ke schůzkám, cvičením a jiným podnikům. Hasičský sbor ve Slatinicích nabídl sboru zapůjčovat k výcviku svou stříkačku.

Výbor obrátil se s žádostí o peněžitou podporu na obec, velkostatek Plumlov, knížeti Lichtenšteinovi, okolním obcím, továrnám a cukrovarům. Jejich dary však k pořízení nejnutnější výstroje a výzbroje nestačily. Proto využil sbor i půjčky, poskytnuté Rolnickou záložnou ve Slatinicích.

Výzbroj

Počátkem roku 1923 – ušito bylo 22 cvičných obleků a zakoupena výzbroj. V hasičských závodech v Čechách pod Kosířem zakoupena i ruční stříkačka a potřebné množství hadic.

Hasičské skladiště

Stříkačka a výzbroj byla uskladněna ve stodole pana Spurného (v domě čp. 10). Proto bylo roku 1924 rozhodnuto postavit řádné skladiště. Po krátké přípravě se rozjely práce naplno a za 77 dní bylo dokončeno a slavnostně předáno k užívání.

Základní podmínky pro činnost byly naplněny!